Dating damdamin Hot sexy guy chat online

At hindi naging akin ang pagtuklas na ito sa kariktan kundi pagkatapos na lamang ng pangyayaring iyon sa silid-aklatan.

Ang pananalig niya sa kalooban ng maykapal, sa sangkatauhan, sa lahat na, isa sa mga pinakamatibay na aking nakilala.

Ngunit sinasabi nilang naroroon pa siya sa dating pinagtuturuan, sa walang pintang paaralang una kong kinakitaan ng sa kanya. Siya’y tinatawag naming lahat na si Mabuti kung siya’y nakatalikod. Noo’y magtatakipsilim na at maliban sa pabugsu-bugsong hiyawan ng mga nagsisipanood sa pagsasanay ng mga manlalaro ng paaralan, ang buong paligid ay tahimik na.

Sa isa sa mga lumang silid sa ikalawang palapag, sa itaas ng lumang hagdang umiingit sa bawat hakbang, doon sa kung manunungaw ay matatanaw ang maitim na tubig ng isang estero. Ang salitang iyon ang simula ng halos lahat ng kanyang pagsasalita. Sa isang tagong sulok ng silid-aklatan, pinilit kong lutasin ang aking suliranin sa pagluha. “Mabuti’t may tao pala rito,” wika niyang ikinukubli ang pag-aagam-agam sa narinig. mabuti sana kung makakatulong ako.” Ibig kong tumakas sa kanya at huwag nang bumalik pa kailanman. buhay.” Si Mabuti’y nagging isang bagong nilikha sa akin mula nang araw na iyon.

Ngunit bumanggit siya tungkol sa kanyang anak na babae, sa tangi niyang anak. Ngunit, dalawa sa mga kamag-aral naming ang nakababatid na siya’y hindi balo.

Walang pag-aalinlangan ang lahat ng bagay at pangarap niyang maririkit ay nakapaligid sa batang iyon. Ang paglaki nang mga pangarap niyon, ang nabubuong layunin niyon sa buhay.

Sa akin, ang bawat pagbanggit na iyon ay nagkakaroon ng kahulugan sapagkat noon pa ma’y nabubuo na sa aking isipan ang isang hinala.

dating damdamin-13dating damdamin-27

Paunang Salita -- Damdamin ni Corazon -- Unang Tala -- Ngumingiting Kabughawan -- Nakatakda ang mga Panahon -- Karapatan -- Pamana -- Katumbas ng Papuri -- Huling Karangyaan -- Bakas ng Duguang Kamay -- Mga Ninya -- Bagong Takigrapa -- Iba pa rin ang Aming Bayan -- Napapawi ng Panahon -- Ang Munting Imahen -- Masaganang Ani -- Ito pa rin and Dating Daigdig -- Manika -- Pasko ng mga Pangarap -- Sumisilip na ang Ligaya -- Dolorosa.

Sa isang paraang malirip, iyon ay naging salaminan ng uri ng paniniwala sa buhay. Ngunit, hindi ako makakilos sa sinabi niya pagkatapos. At habang tumaaginting sa silid naming ang kanyang tinig sa pagtuturo’y hinuhulaan ko ang dahilan o mga dahilan n pagtungo niya sa sulok na iyon ng silid-aklatan.

Napatda ako na napaupong bigla sa katapat na luklukan. naparito ako upang umiyak din.” Hindi ako nakapangusap sa katapatang naulinig ko sa kanyang tinig. Maya-maya pa’y nakita ko ang bahagyang ngiti sa kanyang labi. ” Tumawa siya ng marahan at inulit ang mga salitang iyon; “ang sulok na iyon na … nating dalawa.” Nawala ang marahang halakhak sa kanyang tinig: “sana’y masabi ko sa iyo, ngunit… Hinuhulaan ko kung nagtutungo pa siya roon, sa aming sulok na iyong… At sapagkat natuklasan ko ang katotohanang iyon tungkol sa kanya, nagsimula akong magmasid, maghintay ng mga bakas ng kapaitan sa kanyang sinasabi.

Tinanganan niya ang aking mga kamay at narinig ko na klamang ang tinig sa pagtatapat sa suliraning sa palagay ko noo’y siya nang pinakamabigat. Ngunit, sa tuwina, kasayahan, pananalig, pag-asa ang taglay niya sa aming silid-aralan.

Nakinig siya sa akin, at ngayon, sa paglingon ko sa pangyayaring iyo’y nagtataka ako kung paanong napigil niya ang paghalakhak sa gayong kamusmos na bagay. Pinuno siya ng maririkit na guni-guni ang aming isipan at ng mga tunog ang aming pandinig at natutuhan naming unti-inti ang kagandahan ng buhay.

Leave a Reply